#អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

Articles by Tag អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ជំរុញឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារពង្រឹងការប្រមូលចំណូលបន្ថែម

ដោយ​ ខន ណារី
ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចាត់ទុកការប្រមូលចំណូលរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ជាការចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការបន្តអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ។ យ៉ាងណាមិញថ្នាក់ដឹកនាំរូបនេះ ជំរុញឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារពង្រឹងការប្រមូលចំណូលបន្ថែម ក្រោយនៅពេញមួយឆ្នាំ២០២៣ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលចំណូលសរុបបានជាង៣ពាន់៦រយលានដុល្លារស្មើនឹងជាង១០១% នៃផែនការច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រចាំឆ្នាំ២០២៣។