#សហគ្រិនខ្មែរ

Articles by Tag សហគ្រិនខ្មែរ

សហគ្រិនខ្មែរ និងអង្គការស្វីសខន់ថាក់ ដាក់ដំណើរការកម្មវិធី “ការពង្រឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសហគ្រិនភាព និងការវិនិយោគ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
កម្មវិធីការពង្រឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសហគ្រិនភាពនិងការវិនិយោគ (3Ei) ក្រោម ការផ្តួចផ្តើមរបស់សហគ្រិនខ្មែរ និងអង្គការស្វីសខន់ថាក់ ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការ នាថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសណ្ឋាគារ ហៃយ៉ាត់ រីជិនស៊ីភ្នំពេញ។ កម្មវិធី 3Ei មានគោលបំណងកៀរគរធនធានវិនិយោគដែលចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម តាមរយៈការគាំទ្រ អាជីវកម្មធុនតូចនិងមធ្យម (SME) ឲ្យមានលទ្ធភាពទទួលបានការគាំទ្រ ទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ ដែលនាំឲ្យអាជីវកម្មមានភាពលូតលាស់ និងបង្កើនផលវិជ្ជមានដល់សង្គម និង បរិស្ថាន។