#តំបន់អាស៊ាន

Articles by Tag តំបន់អាស៊ាន

តើស្ថានភាពលំហូរទុនវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាខ្លះ នៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ?

ដោយ​ ខន ណារី
លំហូរទុនវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន បានបន្តកើនស្ទុះងើបឡើងវិញគួរឲ្យកត់សម្គាល់ បើទោះជាពិភពលោកប្រឈមនូវបញ្ហានានា។ តួយ៉ាង នៅឆ្នាំ២០២១ លំហូរទុនវិនិយោគក្នុងតំបន់អាស៊ាន បានបន្តកើនឡើងដល់ប្រមាណ ១៧៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលស្មើនឹងលំហូរទុនវិនិយោគនៅឆ្នាំ២០១៩ មុនពេលតំបន់ទាំងមូលទទួលរងនូវឥទ្ធិពលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្តីពីការអង្កេតការវិនិយោគអាស៊ានឆ្នាំ២០២២ ដែលត្រូវបានចងក្រងដោយសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍ ហៅកាត់ថា UNCTAD។