#វិស័យធានារ៉ាប់រង

Articles by Tag វិស័យធានារ៉ាប់រង

វិស័យធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា រកចំណូលបានជាង ១៨៦លានដុល្លារនៅ ៩ខែ ឆ្នាំ២០២០

ដោយ​ ស៊ាន ម៉ូនីកា
សមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា វិស័យធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជានៅតែបន្តមាន កំណើនល្អ បើទោះបីជាកម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលពីកូវីដ១៩ ក៏ដោយ។ តួយ៉ាង ក្នុងរយៈពេល៩ខែដំបូងដើមឆ្នាំ២០២០នេះ ប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងវិស័យនេះមានចំនួនជាង ១៨៦លានដុល្លារអាមេរិក ដោយបានកើនឡើងជាង ៨ភាគរយ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០១៩។