#វិស័យធានារ៉ាប់រង

Articles by Tag វិស័យធានារ៉ាប់រង

តើវិស័យធានារ៉ាប់រងត្រូវមានភាពបត់បែនយ៉ាងណា ខណៈស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនច្បាស់លាស់បែបនេះ?

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
វិស័យធានារ៉ាប់រង គឺជាផ្នែកមួយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានដើរតួនាទីក្នុងការដើរកៀរគរទុនដែលលើស ទៅចាក់បញ្ចូលទៅវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀត ដែលកំពុងត្រូវការធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ហើយ វិស័យធានារ៉ាប់រងបានដើរតួនាទីសំខាន់ គឺជាសំណាញ់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ការពារនៅពេលមានហានិភ័យផ្សេងៗបានកើតមានឡើងផងដែរ។