#វិស័យធានារ៉ាប់រង

Articles by Tag វិស័យធានារ៉ាប់រង

តើមានកត្តាអ្វីខ្លះ ដែលតែងតែធ្វើឱ្យកើតមានការរិះគន់លើការផ្តល់សំណងក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
វិស័យធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជា ត្រូវបានបែងចែកជា៣ប្រភេទ គឺការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ធានារ៉ាប់រងទូទៅ និងធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច។ ការទិញធានារ៉ាប់រង គឺជាការចុះកិច្ចសន្យារវាងក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រង និងអ្នកទទួលសេវាធានារ៉ាប់រង ដើម្បីធានា និងការពារអាយុជីវិត ទ្រព្យសម្បត្តិ និងអាជីវកម្ម ដែលបង្កឡើងដោយគ្រោះធម្មជាតិ និងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ។