#វិស័យបរធនបាលកិច្ច

Articles by Tag វិស័យបរធនបាលកិច្ច

តើ«និយ័តករបរធនបាលកិច្ច»មានយុទ្ធសាស្រ្តអ្វីខ្លះ ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ២០២៣?

ដោយ​ ខន ណារី
ថ្នាក់ដឹកនាំនៃបរធនបាលកិច្ចនៅតែបង្ហាញនូវគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមខ្ពស់ពីភាពរីកចម្រើនរបស់វិស័យបរធនបាលកិច្ច ក្នុងការរួមចំណែករបស់បរធនបាលកិច្ច ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ជាពិសេសនឹងកាន់តែរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងសង្គមកម្ពុជាឆ្នាំនេះ ឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀត។