#វិស័យបរធនបាលកិច្ច

Articles by Tag វិស័យបរធនបាលកិច្ច

តើវិស័យបរធនបាលកិច្ចបានរួមចំណែកអ្វីខ្លះ ក្នុងការជួយស្ដារនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាដែលកំពុងរងសម្ពាធពីវិបត្តិសកល?

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ដ្បិតថាបរធនបាលកិច្ច គឺជាវិស័យថ្មីមួយសម្រាប់កម្ពុជា តែវិស័យនេះបានបន្តរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ហើយក្នុងនោះដែរ វិស័យនេះ ក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយស្ដារ និងអភិវឌ្ឍវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាផងដែរ។ ជាក់ស្តែង នៅក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ការវិនិយោគតាមរយៈយន្តការបរធនបាលកិច្ចក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យមានការកើនឡើងគួរឱ្យកាត់សម្គាល់រហូតដល់ជាង៧០០ករណី ជាមួយទំហំប្រតិបត្តិការចំនួន៦៣៥លានដុល្លារ បើទោះបីជាវិស័យនេះកំពុងរងឥទ្ធិពលពីវិបត្តសកលនានា ដែលកំពុងកើតមានយ៉ាងណាក្តី។