ខន ណារី

Articles by author ខន ណារី

តើហេតុអ្វីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរួមបញ្ចូលគ្នានូវធុរកិច្ចក្នុងវិស័យធនាគារ?

ដោយ​ ខន ណារី
តើហេតុអ្វីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរួមបញ្ចូលគ្នានូវធុរកិច្ចក្នុងវិស័យធនាគារ?ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរួមបញ្ចូលគ្នានូវធុរកិច្ចក្នុងវិស័យធនាគារឲ្យបានកាន់ច្រើន បន្ទាប់ពីមានការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយ ដែលបង្កើតបានជាធនាគារពាណិជ្ជថ្មីដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជា កាលពីពេលថ្មីៗនេះ។