ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by category ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ចាប់ដៃគ្នា​ជាមួយ ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា ផ្ដល់សេវាត្រួតពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ការត្រួតពិនិត្យលើសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុ មុននឹងស្នើសុំឥណទាន គឺជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ ហើយក៏ជាការតម្រូវមួយ ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលជាអាណាព្យាបាលផងដែរ ដើម្បីចៀសវាងនូវបញ្ហា ដែលអាចកើតឡើងនានា ក្រោយទទួលបានកម្ចី។ យ៉ាងណាមិញ នាពេលថ្មីៗនេះដែរ ធនាគារអេស៊ីលីដា និងការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា CBC បានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដើម្បីផ្ដល់សេវាត្រួតពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុនេះ នៅតាមសាខារបស់ធនាគារអេស៊ីលីដាផ្ទាល់តែម្ដង។