ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by category ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

សមាគម​ហាង​បញ្ចាំ​កម្ពុជា​ដើរ​តួនាទី​សំខាន់​អ្វី​ខ្លះ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ?

ដោយ​ សាយ សមិទ្ធិ
បើ​និយាយ​ពី​សមាគម​ហាង​បញ្ចាំ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ដែល​កំពុង​អាន​រឿង​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិន​សូវ​ស្គាល់​នោះ​ទេ ថា​តើ​សមាគម​ហាង​បញ្ចាំ​កម្ពុជា​បាន​ដើរ​តួនាទី​សំខាន់​អ្វី​ខ្លះ​ក្នុង​ការ​ជួយ​ដោះ​ទ័ល​ជា​​បន្ទាន់ អ្នក​ដែល​ត្រូវការ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ក្នុង​រយៈពេល​ខ្លីៗ ហើយ​វា​ជួយ​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?