ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by category ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្ញើប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសតាមប្រព័ន្ធ SWIFT ជាមួយអេស៊ីលីដា មិនអស់ថ្លៃសេវាឡើយ រហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០២២

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ថ្មីៗបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការបម្រើសេវាកម្មសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ដែលផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន នៅក្នុងនោះការទទួលប្រាក់ពីបងប្អូនសាច់ញាតិដែលផ្ញើមកពីក្រៅប្រទេសទូទាំងពិភពលោក គ្រប់ប្រភេទរូបិយបណ្ណ តាមប្រព័ន្ធ SWIFT ដោយមិនអស់ថ្លៃសេវា ដែលមានរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ ២០២២ ។