ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by category ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

តើវេទិកានិយ័តករ និងអគ្គនាយកធានារ៉ាប់រង រួមចំណែកសំខាន់អ្វីខ្លះ ដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជា?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ បានរៀបចំ «វេទិការរវាងនិយ័តករ និងអគ្គនាយកធានារ៉ាប់រង» ជាលើកដំបូង ដោយមានការចូលរួមពីសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា សមាគមជើងសាធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីជំនាញពាក់ព័ន្ធ អគ្គនាយក/អគ្គនាយិកា និងតំណាងគ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រងជាច្រើនរូបផងដែរ។