ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by category ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អ្នកជំនាញធនាគារពន្យល់ពីហេតុផល នៃការដួលរលំធនាគារធំៗនៅអាមេរិក មិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

ដោយ​ ខន ណារី
បន្ទាប់ពីការដួលរលំធនាគារធំៗនៅអាមេរិក កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោករងការរង្គោះរង្គើយ៉ាងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់។ ក៏ប៉ុន្តែ យ៉ាងណាក៏ដោយ ជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ បានអះអាងថា ការដួលរលំនៃធនាគារធំៗពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗ មិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធធនាគារ និងឧស្សាហកម្មរបស់កម្ពុជានោះឡើយ។