#ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញ​

Articles by Tag ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញ​

នៅវៀតណាមអ្នករកចំណូលខ្ទង់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ពី Facebook និងGoogle កំពុងកើនឡើង

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
អាជ្ញាធរពន្ធដារនៅវៀតណាម កំពុងរកឃើញមនុស្សវ័យក្មេងនៅវៀតណាមកាន់តែច្រើន ដែលកំពុងរកចំណូលបានវាល់លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មអនឡាញ និងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម។ នេះបើតាមការរាយការណ៍មួយដោយសារព័ត៌មាន VN Express។