#ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញ​

Articles by Tag ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញ​

​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​នឹង​ក្លាយ​ជា​ទីផ្សារ​ដ៏ធំ​បន្ទាប់​សម្រាប់​ពាណិជ្ជកម្ម​អនឡាញ

ដោយ​ ថៃ សុធា
នៅត្រីមាស​ទី១នៃ​ឆ្នាំ​២០១៧​នេះ ៤០% នៃ​បរិមាណ​លក់​ដូរ​ទំនិញ​អនឡាញ​របស់​ពិភព​លោក គឺ​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក។