#ទូរគមនាគមន៍

Articles by Tag ទូរគមនាគមន៍

ទីផ្សារ​វិស័យ​ទូរគមនាគមន៍​ថៃ នឹងហក់កើនឡើង​ដល់ ២០ ពាន់លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក នៅឆ្នាំនេះ

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
នៅឆ្នាំនេះ ទីផ្សារវិស័យទូរគមនាគមន៍របស់ថៃ ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងទូរគមនាគមន៍ជាតិថៃ ព្យាករថា នឹងបន្ដកំណើននៅឆ្នាំនេះ ដែលអាចនឹងហក់កើនឡើងជាង ២% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន ពោលគឺនឹងមានទំហំទីផ្សារគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ ២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។