#គយកម្ពុជា

Articles by Tag គយកម្ពុជា

មេគយកម្ពុជាថា ការប្រមូលចំណូលគយទំនងមិនបានគ្រប់ផែនការនៅឆ្នាំ២០២១នោះទេ

ដោយ​ ខន ណារី
ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ បានអះអាងថា ការប្រមូលចំណូលនៅពេញមួយឆ្នាំ២០២១នេះ ទំនងជាមិនគ្រប់តាមផែនការកំណត់ដោយច្បាប់នោះទេ ខណៈដែល នៅ១១ខែដំបូងឆ្នាំ២០២១នេះ ចំណូលដែលប្រមូលបានដោយ គយ និង រដ្ឋាករ មានប្រមាណ ២ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ ឬស្មើនឹង៩៧%នៃផែនការកំណត់ដោយច្បាប់។ តើមានហេតុផលអ្វីខ្លះ ដែលជាឧបសគ្គធំក្នុងការប្រមូលថវិកាជាតិរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ កម្ពុជា?