#ការនាំចេញអង្ករ

Articles by Tag ការនាំចេញអង្ករ

កម្ពុជាកំពុងសិក្សាលទ្ធភាពកាត់បន្ថយចំណាយថ្លៃដើម ដើម្បីបង្កើនការនាំចេញអង្ករ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
នៅចំពេលដែល ការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជានៅដើមឆ្នាំ២០២១នេះ បានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនោះ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអះអាងថា ក្រសួងកំពុងពិនិត្យ និងសិក្សាលើលទ្ធភាពបន្ថែមទៀត ក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណាយលើថ្លៃដើមក្នុងស្រុក ដើម្បីបង្កើនការនាំចេញអង្ករ និងពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែង ជាមួយនឹងបណ្តាប្រទេសនាំចេញអង្ករក្នុងតំបន់។ ជាមួយគ្នានេះ ក្រសួង ក៏គ្រោងស្នើសុំកូតាបន្ថែមពីចិន ក្នុងការនាំចេញអង្ករនៅឆ្នាំក្រោយៗផងដែរ។