#ការនាំចេញអង្ករ

Articles by Tag ការនាំចេញអង្ករ

កម្ពុជារំពឹងសម្រេចបានគោលដៅនាំចេញអង្ករ៨០ម៉ឺនតោនរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំនេះ ទោះទីផ្សារពិភពលោកកំពុងមិនច្បាស់លាស់

ដោយ​ ខន ណារី
ទោះបីជា ស្ថានភាពទីផ្សារពិភពលោកកំពុងស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់យ៉ាងណាក្ដី ប៉ុន្ដែ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា អះអាងថា ការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនឹងសម្រេចបានដល់ ៨០ម៉ឺនតោននៅឆ្នាំ២០២២ ទៅតាមផែនការដែលកំណត់។ ជាក់ស្ដែង នៅ៩ខែឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាសម្រេចបានការនាំចេញអង្ករជាង ៤៥ម៉ឺនតោន ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលប្រមាណជាង ២៨៦លានដុល្លារ កើនឡើង១០% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននេះ។