#ការងារ

Articles by Tag ការងារ

ការស្ទង់មតិ៖ កម្មករវៀតណាម ៨១ ភាគរយ ចង់ឲ្យកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការតិចជាងមុន

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
កម្មករចំនួន ៨១ ភាគរយ នៃចំនួនកម្មករដែលត្រូវបានស្ទង់មតិ បានបោះឆ្នោតឲ្យមានការកាត់បន្ថយម៉ោងការងារពី ៤៨ ម៉ោង មកនៅត្រឹម៤៤ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍។ នេះបើយោងតាមការស្រង់មតិរបស់ សហព័ន្ធការងារទូទៅវៀតណាម។