#ការងារ

Articles by Tag ការងារ

ចូលរួមជាមួយ អេ អឹម ខេ ក្នុងពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិឆ្នាំ ២០២៣

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលបានផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង ទៅលើបុគ្គលិក ដែលធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថានទទួលបានពានរង្វាន់និយោជកឆ្នើមក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ៣ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា គឺឆ្នាំ២០២១ ឆ្នាំ២០២២ និងឆ្នាំ២០២៣ ពីស្ថាប័នអន្តរជាតិ World HRD Congress។ អេ អឹម ខេ នឹងចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិឆ្នាំ ២០២៣ ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសការងារដល់សិស្ស និស្សិត និងអ្នកស្វែករងការងារធ្វើជាច្រើនមុខតំណែងទូទាំង ២៥ ខេត្ត-រាជធានី។