#កម្ពុជា-ថៃ

Articles by Tag កម្ពុជា-ថៃ

តើមហិច្ឆតាសម្រេចឲ្យបានទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី ១៥ពាន់លានដុល្លាររវាងកម្ពុជា-ថៃ នៅឆ្នាំ២០២៥ អាចសម្រេចដែរ ឬយ៉ាងណា?

ដោយ​ ខន ណារី
គិតមកទល់ពេលនេះ គោលដៅកំណត់ជំរុញពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជា និងថៃឲ្យបានដល់ ១៥ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនោះ ដែលធ្លាប់បានកំណត់សម្រេចឲ្យបាននៅត្រឹមនៅឆ្នាំ២០២០នោះ នៅមិនទាន់សម្រេចបាននៅឡើយទេគិតមកទល់ពេលនេះ ប៉ុន្ដែ ប្រទេសទាំងពីរនៅតែចិញ្ចឹមចិត្ត និងបន្តជំរុញការងារបន្ថែមទៀត ដើម្បីសម្រេចគោលដៅទំហំពាណិជ្ជកម្ម១៥ពាន់លានដុល្លារនេះឲ្យបានៅត្រឹមឆ្នាំ២០២៥ខាងមុខ។ តើមហិច្ឆតានេះ នឹងអាចសម្រេចបាន ឬក៏មិនបាន?