#កំណើនសេដ្ឋកិច្ច

Articles by Tag កំណើនសេដ្ឋកិច្ច

ស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗចំនួន ៣ ព្យាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះថា នៅតែរឹងមាំ ៧%

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗ ចំនួន ៣ គឺ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី(ADB) មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) និងធនាគារពិភពលោក (World Bank) បានចេញរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់គ្នា ដោយបានព្យាករពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំនេះថា នៅតែរក្សាបានកំណើនរឹងមាំខ្លាំងក្លារង្វង់ ៧% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ បើតាមរបាយការណ៍ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ៧% នៅឆ្នាំនេះ គឺដោយសារតែមានការគាំទ្រ ដោយកំណើននៃការនាំចេញ លំហូរមូលធន ពិសេសការវិនិយោគផ្ទាល់ពីក្រៅប្រទេសមានការកើនឡើង និងការពង្រីកនូវគោលនយោបាយសារពើពន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាដើម។