#ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by Tag ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចស្នើ ៥ចំណុច ពាក់ព័ន្ធគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អះអាងថា គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ២០២៣-២០២៨ គឺជាសមិទ្ធផលមួយដ៏សំខាន់ សម្រាប់ជាមគ្គទេសក៍ក្នុងការជំរុញការប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យាក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ សំដៅចូលរួមលើកកម្ពស់បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ រក្សាស្ថិរភាព វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងជំរុញនវានុវត្តន៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុន្តែទាមទារឱ្យគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់លើការងារសំខាន់ៗចំនួន៥ចំណុច ដើម្បីឱ្យវិធានការគោលនយោបាយនេះ អាចសម្រេចបាន។