#បច្ចេកវិទ្យា

Articles by Tag បច្ចេកវិទ្យា

ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាហាក់នៅមានកម្រិត បើធៀបនឹងប្រទេសជិតខាង

ដោយ​ ខន ណារី
ស្ថិតក្នុងបរិបទពិភពលោកកាន់តែរីកចម្រើន ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាកាន់តែកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ក៏ប៉ុន្តែ បើតាមអ្នកជំនាញ ការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងចំគោលដៅលើក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា បច្ចុប្បន្ន ហាក់នៅមានកម្រិតនៅឡើយ បើធៀបនឹងបណ្តាប្រទេសដទៃដែលមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងលើវិស័យកសិកម្ម។