#អាស៊ាន

Articles by Tag អាស៊ាន

យុវជនអាស៊ានស្វែងរកឱកាសជំរុញកំណើនការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ ក្នុងបរិបទពិភពលោកកំពុងវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័ស

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
យុវជនអាស៊ាន ដែលជាមេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយចំនួន ៤០ នាក់ មកពីបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានទាំង ១០ ប្រទេស បានជួបជុំគ្នាក្នុងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍យុវជនអាស៊ាន (ASEAN Youth Fellowship) លើកទី៥ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នៅប្រទេសសិង្ហបុរី និងប្រទេសវៀតណាម។ គោលបំណងសំខាន់នៃកម្មវិធីគឺដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង និងអភិវឌ្ឍយុវជនដែលកំពុងមានសក្ដានុពលនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈ ឯកជន និងការចូលរួមក្នុងសហគមន៍។