#អេស៊ីលីដាម៉ូបាល​

Articles by Tag អេស៊ីលីដាម៉ូបាល​

ដឹងអត់? ដោនឡូត​អេស៊ីលីដាម៉ូបាល មិន​ចាំបាច់​ទៅ​ធនាគារ ឬ​ទៅបើក​គណនី​នៅ​ធនាគារឡើយ!

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
សាធារណជន និង​អតិថិជន​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ទាំងអស់ អាច​ដោនឡូត អេស៊ីលីដាម៉ូបាល និង​បើក​គណនី​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​បាន ភ្លាមៗ ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​កាន់​ធនាគារ​ដើម្បី​ភ្ជាប់ សេវាកម្ម​ឬ​បើក​គណនី​ឡើយ ។