#អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

Articles by Tag អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

ជាមួយអេស៊ីលីដាម៉ូបាល ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់បានដល់ទៅ ៤ភាសា!

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
អេស៊ីលីដាម៉ូបាល ដែលជាកម្មវិធី app ធនាគារដែលមានអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់លាននាក់នៅកម្ពុជា បាននិងកំពុងអភិវឌ្ឍមុខងារកាន់តែប្រសើរឡើង ដើម្បីបម្រើដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល ទំនុកចិត្ត និងសុវត្ថភាពខ្ពស់។ ជាក់ស្ដែង ថ្មីៗនេះ app អេស៊ីលីដាម៉ូបាល បានបន្ថែមនូវជម្រើសជា ភាសាចិនមួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកប្រើបាស់ បន្ទាប់ពីភាសាខ្មែរ អង់គ្លេស និងឡាវ ដែលកំពុងមានប្រើប្រាស់ស្រាប់នោះ។