#សហគ្រាស​តូច​និង​មធ្យម

Articles by Tag សហគ្រាស​តូច​និង​មធ្យម

មូលនិធិ​ពី​ក្រៅ​ប្រទេស​មួយ កំពុង​សិក្សា​ផ្ដល់​ជំនួយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់ SME

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
មូលនិធិ​របស់​ប្រទេស​ហូឡង់ បាន​និង​កំពុង​សិក្សា​ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​ជំនួយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​សហគ្រាស​ធុន​តូច​និង​មធ្យម​ (SME) នៅ​កម្ពុជា ខណៈ​ដែល​មូលនិធិ​នេះ​បាន​សិក្សា​ឃើញ​ថា វិស័យ​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម នៅតែ​កំពុង​មាន​ភាព​ប្រឈម​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​កម្ចី​​​ពី​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​នានា។