#វៀតណាម

Articles by Tag វៀតណាម

វៀតណាម ដាក់គោលដៅ កាត់បន្ថយ កម្រិតបំណុលសាធារណៈឲ្យនៅមានត្រឹម៥២,៧% នៅឆ្នាំ ២០២២

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
កម្រិតបំណុលសាធារណៈ របស់វៀតណាម ត្រូវបានគេមើលឃើញកំពុងស្ថិតនៅកម្រិតមួយខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ បើទោះបីជាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះ បាននិងកំពុងកាត់បន្ថយកម្រិតបំណុលសាធារណៈឲ្យមានទាបជាងមុនក៏ដោយ ពោលគឺ គិតនៅឆ្នាំ២០១៩នេះ កម្រិតបំណុលសាធារណៈវៀតណាមនៅមាន ៥៦,១% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP)។ រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានដាក់គោលដៅថា នៅឆ្នាំ២០២២ នឹងបន្ថយកម្រិតបំណុលសាធារណៈ ឲ្យមកនៅត្រឹម ៥២,៧%។