#វៀតណាម

Articles by Tag វៀតណាម

វៀតណាម ដាក់គោលដៅ ១ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ចំណូលប្រជាជនម្នាក់ នៅត្រឹមឆ្នាំ ២០៣៥

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
នៅឆ្នាំ ២០៣៥ ខាងមុខនេះ ប្រទេសវៀតណាម បានដាក់គោលដៅថា នឹងបង្កើនចំណូលជាតិសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ឲ្យបានដល់ ១ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក ដែលចំនួននេះ គឺមានការកើនឡើងរហូតដល់ទៅ ៤ដង នៃចំណូលជាតិសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់របស់ប្រទេសនេះ ដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ន។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពី ក្រសួងផែនការ និងការវិនិយោគរបស់វៀតណាម។