គំនិតអាជីវកម្ម

Articles by category គំនិតអាជីវកម្ម

ម្ចាស់សហគ្រាសក្នុងស្រុក ចង់ឃើញ ការរឹតបន្តឹងត្រួតពិនិត្យគុណភាពផលិតផលនាំចូល ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
របាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថា ការនាំចេញនាំចូល បច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជា គឺនៅតែបន្តមានឱនភាពពាណិជ្ជកម្មខ្ពស់នៅឡើយ ពោលគឺ ការនាំចូលរបស់កម្ពុជាមានច្រើនជាងការនាំចេញ រហូតដល់ ជាង ៥.២០០លានដុល្លារអាមេរិក ដែលចំនួននេះ គឺមានខ្ពស់ជាងឆ្នាំ២០១៧ ប្រមាណ ១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ម្ចាស់សហគ្រាសក្នុងស្រុកបានលើកឡើងថា លំហូរផលិតផលនាំចូលក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកនេះ ពិតណាស់វាបានជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ប៉ុន្ដែ វាក៏ជះឥទ្ធិពលដល់វិស័យផលិតក្នុងស្រុកផងដែរ។