#ពន្ធដារ

Articles by Tag ពន្ធដារ

កម្ពុជាប្រមូលចំណូល​ពន្ធសរុបបានត្រឹម ៣,៨ពាន់លានដុល្លារ នៅ៩ខែឆ្នាំ២០២១

ដោយ​ ខន ណារី
វិបត្តិកូវីដ-១៩ នៅតែជាឧបសគ្គរបស់ពិភពលោក រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជា ផងដែរ។ ជាក់ស្ដែង ក្នុងរយៈពេល ៩ខែ ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជា ចំណូលពន្ធដែលប្រមូលដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករ និង អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បូកបញ្ចូលគ្នា ឃើញថា សម្រេចបានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ៣ពាន់ពាន់៨រយលានដុល្លារអាមេរិក ក៏ប៉ុន្ដែ ការប្រមូលចំណូលរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងពីរនេះ គឺមានអត្រាធ្លាក់ចុះក្នុងរង្វង់ជាង៦% ដូចគ្នា បើធៀបនឹងរយៈពេល៩ខែកាលពីឆ្នាំ២០២០។