#ធនាគារ

Articles by Tag ធនាគារ

ធនាគារ ជីប ម៉ុង ខមមើសល ប៊ែង បើក​សាខា​៣​បន្ថែម​ទៀត

ដោយ​ អត្ថបទ ពាណិជ្ជកម្ម
ធនាគារ ជីប ម៉ុង ខមមើសល ប៊ែង ម.ក បង្ហើប​ពី​ផែនការ​ត្រៀម​បើក​សាខា​៣​បន្ថែម​ទៀត លើ​ទីតាំង​សំខាន់ៗ​ក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ នា​ពេល​ឆាប់ៗ​នេះ បន្ទាប់​ពី​សេវាកម្ម​របស់​ខ្លួន​មាន​ការប្រើប្រាស់​ច្រើន​ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា ក្រោយ​ពី​ធនាគារនេះ​ចាប់ផ្ដើម​ប្រតិបត្តិការ​ជា​ផ្លូវការ​នៅ​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៩​មក។