#គន្លឹះអាជីវកម្ម

Articles by Tag គន្លឹះអាជីវកម្ម

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញគន្លឹះអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មដល់យុវជន

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានគូសបញ្ជាក់ថា ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មយុវជនគួរផ្តើមចេញពីការស្វែងរកឱកាស និងចាប់យកនូវកាលានុវត្តភាពរបស់ខ្លួនតាមរយៈការចូលរួមក្នុងវេទិកាសម្រាប់យុវជនផ្សេងៗ ជាក់ស្តែងតាមរយៈវេទិកាយុវជនឆ្ពោះទៅកាន់អាជីវកម្មនេះ យុវជននឹង ទទួលបានឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹង ជំនាញ និងបណ្តាញទំនាក់ទំនង ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍សម្រាប់យកទៅអនុវត្តន៍ ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឱ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃខាងមុខនឹងទទួលបានជោគជ័យ។