#គន្លឹះអាជីវកម្ម

Articles by Tag គន្លឹះអាជីវកម្ម

អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន SOMA ប្រាប់ពី​យុទ្ធសាស្រ្ត​ពីរ​ដើម្បី​ស្គាល់​មនុស្ស​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់

ដោយ​ សូរ ចាន់ណា
ការ​ស្គាល់​មនុស្ស​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់​លាស់​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​ការងារ គឺ​ជា​រឿង​ចាំបាច់​សម្រាប់​ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន ពីព្រោះ ពួកគេ​នឹង​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ធ្វើ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​រីក​ចម្រើន ឬ​ដួល​រលំ​បះ​ជើង។