#បំណុលសាធារណៈ

Articles by Tag បំណុលសាធារណៈ

អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចអះអាងថា ការធ្វើពិពិធកម្មកម្ចីពីបរទេសបង្ហាញពីលទ្ធភាព និងសក្ដានុពលរបស់កម្ពុជា

ដោយ​ ខន ណារី
អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាអះអាងថា ការធ្វើពិពិធកម្មកម្ចីរបស់កម្ពុជា មិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ នោះទេ តែវាក៏បានបង្ហាញពីលទ្ធភាព និងសក្ដានុពលរបស់កម្ពុជា ទៅកាន់ប្រទេសដែលជាម្ចាស់ជំនួយទៅវិញនោះទេ។