#ប្រទេសសិង្ហបុរី

Articles by Tag ប្រទេសសិង្ហបុរី

តើមានកត្តាអ្វីខ្លះធ្វើឱ្យសិង្ហបុរីបាត់បង់ពន្លឺក្នុងការធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់សាជីវកម្មពហុជាតិនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
តើមានកត្តាអ្វីខ្លះធ្វើឱ្យសិង្ហបុរីបាត់បង់ពន្លឺក្នុងការធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់សាជីវកម្មពហុជាតិនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍?ប្រទេសសិង្ហបុរី បានបាត់បង់ពន្លឺ នៃការធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់សាជីវកម្មពហុជាតិនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ក្រោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មពហុជាតិជាច្រើនកំពុងស្វែងរកទីតាំងថ្មីសម្រាប់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ពួកគេ ដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសនេះ។ មានមូលហេតុសំខាន់អ្វីខ្លះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មទាំងនេះចង់ងាកចេញពីសិង្ហបុរីយ៉ាងដូច្នេះ?