#សេដ្ឋកិច្ច

Articles by Tag សេដ្ឋកិច្ច

ADB៖ កង្វះកម្លាំងពលកម្មជំនាញ នៅតែជាឧបសគ្គចម្បងរារាំងចំពោះការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ដោយ​ វណ្ណ វិចារ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា បង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែមានកំណើនរឹងមាំក្នុងរយៈពេល ២ឆ្នាំទៅមុខ។ ADB ព្យាករថា ឆ្នាំ២០១៩កម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់៧ ភាគរយ និងកើន ៦,៨ ភាគរយ នៅឆ្នាំ ២០២០។ បើទោះជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនរឹងមាំក្ដី ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅមានឧបសគ្គធំមួយ គឺ កង្វះពលកម្មជំនាញ។