#សហគ្រិនភាព

Articles by Tag សហគ្រិនភាព

ឯកឧត្តមវង្សី វិស្សុត៖ កម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់សហគ្រិនខ្មែរ ជាការលើកកម្ពស់សហគ្រិនភាពនៅកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច

ដោយ​ ខន ណារី
សហគ្រិនភាព ជាសកម្មភាពអាទិភាពមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការជួយជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែង ការបង្កើនភាពធន់ និងចូលរួមចំណែកដល់ពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច។