#ឧស្សាហកម្ម

Articles by Tag ឧស្សាហកម្ម

ក្រុមវិនិយោគម៉ាឡេស៊ីប្រមាណ៤០ក្រុមហ៊ុនកំពុងស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា

ដោយ​ ខន ណារី
ក្រុមគណៈប្រតិភូ និងតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនចំនួន៤៣ មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ដឹកនាំដោយសមាគមខ្សែចង្វាក់លក់រាយម៉ាឡេស៊ី (MRCA) បានបំពេញទស្សនៈកិច្ច នៅប្រទេសកម្ពុជា រយៈពេល ៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០សីហា ដល់ថ្ងៃទី ០២ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។