#ពន្ធដារ

Articles by Tag ពន្ធដារ

តើការចាត់ទុកអាករលើតម្លៃបន្ថែមលើមុខទំនិញចាំបាច់មួយចំនួនជាបន្ទុករបស់រដ្ឋដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០២៨ អាចជួយសម្រួលបន្ទុករបស់ពលរដ្ឋកម្រិតណា?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចចាត់ទុកអាករលើតម្លៃបន្ថែមលើមុខទំនិញ ដែលបានកំណត់ជាអាហារមូលដ្ឋានចាំបាច់មួយចំនួនជាបន្ទុករបស់រដ្ឋរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០២៨ ដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិល បានបង្ហាញការគាំទ្រ និងចាត់ទុកវិធានការនេះ គឺជាផ្នែកមួយនៃការជួយសម្រួលសេដ្ឋកិច្ច និងការចំណាយរបស់ពលរដ្ឋ។