#ការដឹកជញ្ជូន

Articles by Tag ការដឹកជញ្ជូន

សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្តីពី«ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក»ទទួលបានការឯកភាពទាំងស្រុងពីព្រឹទ្ធសភា ខណៈអ្នកជំនាញរំពឹងវិស័យដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរក្រោយដាក់ឱ្យអនុវត្តន៍

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្តីពី«ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក» ទទួលបានការឯកភាពលើខ្លឹមសារទាំងស្រុងពីព្រឹទ្ធសភា កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមីនា បន្ទាប់ពីសេចក្ដីព្រាងច្បាប់នេះទទួលបានការអនុម័តពីកិច្ចប្រជុំពេញគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែមុន។