#កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ

Articles by Tag កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ

តើមានកត្តាអ្វីខ្លះទាញទម្លាក់ប្រាក់ចំណេញរបស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញឱ្យធ្លាក់ចុះជាង៣៦%នៅឆ្នាំ២០២៣?

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
នៅពេញមួយឆ្នាំ២០២៣ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញទទួលបានប្រាក់ចំណូលសរុបជាង៣៧លានដុល្លារ បានធ្លាក់ចុះប្រមាណជិត១០% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០២២ ខណៈប្រាក់ចំណេញសុទ្ធដែលកំពង់ផែនេះទទួលបានវិញ ក៏មានការធ្លាក់ចុះជាង៣៦%ផងដែរ ដោយទទួលបានតែជាង៩លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ។តើកត្តារាំងស្ទះអ្វីខ្លះទាញទម្លាក់ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់កំពង់ផែនេះឱ្យមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកបែបនេះ?