#មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by Tag មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ផ្លាស់ប្តូរស្លាកនិមិត្តសញ្ញាអាជីវកម្ម (ឡូហ្គោ) ថ្មី

ដោយ​ អត្ថបទ ពាណិជ្ជកម្ម
អម្រឹត ដែលជាគ្រឹះស្ថានឈានមុខគេមួយក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា បានចេញនូវយុទ្ធនាការមួយ ដើម្បីបង្ហាញពី ទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអតិថិជន និងតម្លាភាពរបស់ខ្លួន ក៏ដូចជា សេវាហិរញ្ញវត្ថុដ៏គួរឲ្យជឿទុកចិត្ត។