#មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by Tag មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន៣ បានវិវត្តខ្លួនទៅជាធនាគារ នៅឆ្នាំ២០២០

ដោយ​ ហំ ផានិត
នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅ មានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន៣ ដែលបានវិវត្តខ្លួនទៅជាធនាគារ រួមមាន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលីហួរ បានក្លាយទៅជា ធនាគារ អេសប៊ីអាយ លីហួរ, គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហត្ថាកសិករ ក្លាយទៅជាធនាគារហត្ថា និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រេឌីត បានបញ្ជូលទៅជាមួយនឹងធនាគារ Phillip ។ នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោក ផល វ៉ាន់ឌី នាយកប្រតិបត្តិសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា។