#មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by Tag មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

លីកាដូ និង​សមាគម​ធាង​ត្នោត ច្រាន​ចោល​ការ​អញ្ជើញ​ប្រជុំ​លើក​ទីពីរ​ស្តីពី​របាយការណ៍​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ​ ជ័យ ជំនះ
អង្គការ​លីកាដូ និង​សមាគម​ធាងត្នោត នៅសប្ដាហ៍នេះ បាន​ច្រានចោល​ការ​អញ្ជើញ​របស់​អង្គភាព​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​ចូលរួម​ប្រជុំ​ជា​លើក​ទីពីរ ដើម្បី​ឆ្លើយ​ការពារ​របាយការណ៍​របស់​ខ្លួន ស្ដីពី​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​ផល​ប៉ះពាល់​នៅ​កម្ពុជា។