សាយ សមិទ្ធិ

Articles by author សាយ សមិទ្ធិ

ការជំពាក់​បំណុល​ធនាគារ និង គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ជារឿង​ល្អ ឬ អាក្រក់?

ដោយ​ សាយ សមិទ្ធិ
ការខ្ចីបុលលុយពីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វាជារឿងអាក្រក់ ឬជាក៏ជារឿងល្អ? អ្នក ឯកទេសផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធតែបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថា ការខ្ចីលុយពីធនាគារ និង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វាមិនបានបង្ហាញពីភាពអាក្រក់ អន់ថយ នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច គ្រួសារ សេដ្ឋកិច្ចជាតិនោះទេ ប៉ុន្តែវាផ្ទុយទៅវិញ វាបានបង្ហាញពីភាពរីកចម្រើននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបុគ្គល គ្រួសារ និង ប្រទេសជាតិ។ និយាយឲ្យខ្លីស្រួលស្តាប់ បើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពសងត្រឡប់ទៅវិញ នោះធនាគារនឹងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមកឲ្យយើងហើយ។