វិភាគសេដ្ឋកិច្ច

Articles by category វិភាគសេដ្ឋកិច្ច

គម្រោងមណ្ឌលភស្ដុភារកម្ម និងកំពង់ផែពហុបំណងថ្មីតម្លៃជាង១ពាន់លានដុល្លារក្នុងខេត្តកំពត ជួយអ្វីខ្លះដល់វិស័យដឹកជញ្ជូន?

ដោយ​ ខន ណារី
ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងកំណើននៃតម្រូវការក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូន រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចចុះបញ្ជីវិនិយោគជូនក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឯកជនមួយ ដើម្បីវិនិយោគលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មណ្ឌល ភស្ដុភារកម្ម និងកំពង់ផែពហុបំណង តម្លៃប្រមាណ ១ពាន់៣រយលានដុល្លារ ដែលជាគម្រោងដ៏ធំមួយ ក្នុងចំណោមគម្រោងវិនិយោគចំនួន១០ ដែលក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា(CDC) ទើបបានអនុម័តថ្មីៗនេះ។