#ចំណូលពន្ធដារ

Articles by Tag ចំណូលពន្ធដារ

ចំណូលពន្ធដារ ប្រមូលបានជិត ២ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើងប្រមាណ ៣០% នៅ៨ខែ ឆ្នាំ២០១៩

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ចំណូលពន្ធដារ ដែលជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់មួយ របស់រដ្ឋ បានបន្តការកើនឡើងពីមួយខែទៅមួយខែ មួយឆ្នាំទៅ មួយឆ្នាំ។ ជាក់ស្ដែង នៅ៨ខែ ឆ្នាំ ២០១៩នេះ ចំណូលពន្ធដារ ប្រមូលបានជិត២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹងជាង ៨៥ ភាគរយ នៃផែនការប្រចាំឆ្នាំ បើគិតជាកំណើនធៀបនឹង៨ខែ ឆ្នាំ២០១៨ ឃើញថា បានកើនឡើងប្រមាណ៣០%។ នេះបើតាមរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដោយអគ្គនាយកដ្ឋាពន្ធដារ។