#ចំណូលពន្ធដារ

Articles by Tag ចំណូលពន្ធដារ

ចំណូលពន្ធដារប្រមូលបានជាង ១.៥០០ លានដុល្លារអាមេរិក នៅឆមាសទី ១ ឆ្នាំ២០១៩

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
តួលេខដែលបានបង្ហាញដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេល ៦ខែ ឆ្នាំ២០១៩ នេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានប្រមូលចំណូលពន្ធដារ អាករជូនរដ្ឋបានរហូតដល់ជាង ១.៥០០ លានដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹងជិត ៦៧ភាគរយនៃផែនការប្រចាំឆ្នាំ។