#ចំណូលរដ្ឋ

Articles by Tag ចំណូលរដ្ឋ

កម្ពុជាមានចំណូលថវិកាជាតិ ២ពាន់លានដុល្លារ ខណៈការចំណាយមានជាង១,៧ ពាន់លានដុល្លារ នៅ៤ខែឆ្នាំនេះ

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
នៅ៤ខែ ដំបូង នៃឆ្នាំនេះ បើទោះបីជាក្នុងកាលៈទេសៈដែលកម្ពុជាទទួលរងនូវវិបត្តិកូវីដ-១៩ក្ដី ប៉ុន្ដែ បើមើលទៅលើចំណូលថវិកាជាតិរបស់កម្ពុជា ដែលសម្រេចបាន គឺមានរហូតដល់ទៅប្រមាណជាង ៨លានលានរៀល ឬស្មើនឹងប្រមាណ ២ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន គឺកើនឡើងជាង ១០%។ រីឯការចំណាយវិញ គឺមានរហូតដល់ទៅជាង ៧លានលានរៀល ឬស្មើនឹងប្រមាណ ១,៧ ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើងជាង ៣១%។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។