#ប្រាក់រៀល

Articles by Tag ប្រាក់រៀល

ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលមានកំណើនរង្វង់១៥%ក្នុង១ឆ្នាំ នៅពីរទសវត្សរ៍ចុងក្រោយ តែការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ក្រោយកម្ពុជាអាចរក្សាបាននូវស្ថិរភាពនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ច រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានដាក់ចេញគោលនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីជំរុញ និងលើកកម្ពស់តម្លៃ និងកាប្រើប្រាក់រៀលនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច និងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។