#វិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រអេស៊ីលីដា

Articles by Tag វិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រអេស៊ីលីដា

វិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រអេស៊ីលីដា(AIB) ចាប់ដៃគ្នាជាមួយវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យ (KIT) ពង្រីកចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា ហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ដោយ​ ហំ ផានិត
វិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រអេស៊ីលីដា(AIB) ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារអេស៊ីលីដា ដែលជាធនាគារឈានមុខគេនៅកម្ពុជា បានសហការគ្នាជាមួយវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យ (KIT) ដោយបានបង្កើតឡើងដោយស្ថាបនិកជនជាតិជប៉ុន ដើម្បីពង្រីកការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ១៩នេះ។