សន ពុទ្ធិកា

Articles by author សន ពុទ្ធិកា

ឆ្នាំ​២០១៧​ពេញ​មួយឆ្នាំ វិស័យ​សំណង់​កើន​ឡើង​ប្រមាណ​២២%​​

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
វិស័យ​​សំណង់​​ដែល​​ជា​វិស័យ​មួយ​សំខាន់​មួយ ក្នុង​​ចំណោម​វិស័យ​សំខាន់ៗ​ដែល​ទ្រទ្រង់​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច នៅតែ​បន្ត​បង្ហាញ​ពី​កំណើន​មួយ​ខ្ពស់​ ដដែល។