សន ពុទ្ធិកា

Articles by author សន ពុទ្ធិកា

ជិត៥ខែ ឆ្នាំនេះ CDC អនុម័តគម្រោងវិនិយោគតម្លៃជាង ៦៥០លានដុល្លារ

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
ក្នុងរយៈពេលជិត៥ខែដំបូង ឆ្នាំ២០១៨នេះ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) បានអនុម័តផ្តល់សិទិ្ធលើគម្រោងស្នើសុំវិនិយោគទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចំនួនជាង៥០ ដែលមានទឹកប្រាក់វិនិយោគសរុបមានតម្លៃជាងជាង ៦៥០លានដុល្លារ។